Ochrana osobních údajů Multigate

Ochrana osobních údajů Multigate

Zásady ochrany osobních údajů účastníků hazardní hry

dle:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

dále také jen: „Nařízení“, „Nařízení GDPR“ nebo jen „GDPR“

 

 1. Společnost:

 

multigate a.s.

IČO: 25912186

se sídlem Riegrova 373/6, 779 00 Olomouc

vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2607 zastoupena Miroslavem Barnetem, předsedou správní rady

 

tel.: + 420 773 784 644

e‐mail: info@multigate.cz

 

dále také jen: „Společnost“

 

je správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy subjektem, jenž určují účely a prostředky zpracování osobních údajů subjektu údajů.

 

 1. Subjektem údajů se rozumí ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, tj. návštěvníci provozoven heren a kasin a dále účastníků hazardní hry prostřednictvím internetové sítě.

 

 1. Společnost ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec je kontaktní osobou ve vztahu k problematice ochrany osobních údajů.

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Michal Čagrov

e‐mail: gdpr@multigate.cz

 

 1. Společnost zpracovává následující osobní údaje účastníků hazardní hry:

  1. titul,

  2. jméno,

  3. příjmení, popř. rodné příjmení,

  4. rodné číslo,

  5. datum narození (pokud nebylo přiděleno rodné číslo),

  6. místo narození,

  7. adresa trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa,

  8. pohlaví,

  9. státní občanství,

  10. typ dokladu (občanský průkaz, cestovní doklad),

  11. č. dokladu,

  12. datum vydání dokladu,

  13. datum vypršení platnosti dokladu,

  14. místo vydání dokladu, případně specifikace orgánu, který doklad vydal,

  15. údaj o tom, zda je osoba politicky exponovanou osobou,

  16. kopie dokladu,

  17. dynamický biometrický podpis,

  18. IP adresa registrace,

  19. Cookies,

  20. údaj o umístění provozovny herny/kasina, na které se účastník hazardní hry zaregistroval ke hře,

  21. údaje o vstupech účastníka hazardní hry do jednotlivých provozoven heren/kasin,

  22. zůstatek na uživatelském kontě,

  23. č. uživatelského konta,

  24. výše vkladu/sázky,

  25. výše výhry,

  26. informace o nastavených sebeomezujících opatřeních dle zákona o hazardních hrách,

  27. telefonní číslo,

  28. e‐mailová adresa,

  29. ID datové schránky,

  30. kamerový záznam,

  31. č. bankovního účtu,

  32. číslo platební karty,

  33. audiozáznam telefonického hovoru,

  34. fotografie obličeje.

 

 1. Účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů účastníků hazardní hry je:

 

 • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m),

n), o), u), v), w), x), y), z), dd), ee), ff)

Zpracování všech těchto osobních údajů je vyžadováno zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění (dále také jen: „zákon o hazardních hrách“), zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále také jen: „zákon o AML“), případně zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31.12.2016 (dále také jen: „zákon o loteriích“).

Povinnost zpracovávat osobní údaj v podobě bankovního účtu (v čl. 4 pod písm. ee), příp. v podobě čísla platební karty (v čl. 4 pod písmenem ff)) je uložen pouze ve vztahu k účastníkům hazardních her prostřednictvím internetové sítě a dále ve všech případech, kdy je třeba účastníku hazardní hry vyplatit výhru přesahující limit pro platby v hotovosti ve smyslu zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění.

 

 • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné pro plnění povinností ze smlouvy fakticky uzavírané mezi správcem a účastníkem hazardní hry

týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), v), w), x), y), z), dd), ee), ff)

Bez poskytnutí všech těchto údajů účastníka hazardní hry není možné realizovat závazek – smluvní (obchodní) vztah mezi správcem a účastníkem hazardní hry.

 

 • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, tedy že zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu

správce

týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. aa), bb), cc), dd)

Oprávněný zájem Společnosti ve vztahu k údajům specifikovaným v čl. 4 pod písm. aa), bb), cc) je dosažení lepší/rychlejší komunikace mezi Společností a účastníkem hazardní hry.

V těch provozovnách, kde povinnost monitorovat prostory není zákonnou povinností dle zákona č. 186/2016 Sb. je monitorování prostorů prováděno z důvodu oprávněného zájmu správce,

kterým se rozumí ochrana majetku Společnosti a ochrana zájmů jednotlivých účastníků hazardní hry (týká se osobního údaje zpracovávaného ve smyslu v čl. 4 pod písm. dd)).

 

 • čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, tedy souhlas účastníka hazardní hry se zpracováním osobních údajů

týká se osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. a), b), c), d), e), g), dále osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. p), r), s), t), w), x), a dále osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. aa), bb), ee), ff), gg), hh).

Souhlas s poskytnutím osobního údaje specifikovaného v čl. 4 pod písm. p), hh) je účastníkem hazardní hry udělován za účelem urychlení identifikace účastníka hazardní hry v provozovně – herně/kasinu správce.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů specifikovaných v čl. 4 pod písm. a), b), c), d), e), g), r), s), t), w), x), aa), bb) je účastníkem hazardní hry udělován za účelem členství ve věrnostním systému E‐CARD a k marketingovým účelům.

Souhlas s poskytnutím osobního údaje specifikovaného v čl. 4 pod písm. ee), tj. čísla bankovního účtu účastníka hazardní hry, příp. ff), tj. číslo platební karty, je vyžadován pouze v případech, kde povinnost jeho poskytnutí nevyplývá ze zákona (viz výše), a to za účelem vyplacení výhry v bezhotovostní formě.

Souhlas hráče s poskytnutím osobního údaje specifikovaného v čl. 4 pod písm. gg), tj. audiozáznamu telefonického hovoru, je poskytován jednak za účelem zkvalitnění služeb zákazníkům, jednak k ochraně Společnosti před hrozícím sporem.

 

 • čl. 9 odst. 2 písm. j) Nařízení GDPR, tedy že zpracování osobních údajů spadajících pod zvláštní kategorii osobních údajů je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu

‐ týká se osobního údaje specifikovaného v čl. 4 pod písm. q) ‐ dynamický biometrický podpis, a to na registračním formuláři, který slouží rovněž jako doklad splnění povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákona)

Dynamický biometrický podpis je zpracováván jako náhrada za běžný podpis na dokumentu v listinné podobě v souvislosti s registrací účastníka hazardní hry (ta je prováděna pouze elektronicky), přičemž Společnost je povinna orgánům veřejné moci prokázat prohlášení účastníka hazardní hry, kdy tato nelze prokázat jinak než prohlášením s jeho vlastnoručním podpisem.

 

 • čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR, tedy souhlas účastníka hazardní hry se zpracováním osobních údajů spadajících pod zvláštní kategorii osobních údajů

‐ týká se osobního údaje specifikovaného v čl. 4 pod písm. q) dynamický biometrický podpis, a to na přihlášce do věrnostního systému E‐CARD

Dynamický biometrický podpis je zpracováván jako náhrada za běžný podpis na dokumentu v listinné podobě v souvislosti s přihlášením účastníka hazardní hry do věrnostního programu E‐CARD.

 

 1. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může účastník hazardní hry kdykoliv odvolat; učiní‐li tak, nelze údaje, ohledně nichž došlo k odvolání souhlasu, již dále zpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 2. Společnost provádí pro marketingové účely z důvodu oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm.

f) Nařízení GDPR u osobních údajů specifikovaných v odst. 4 pod písm. r), s), t), x) (Cookies, IP adresa registrace, údaj o umístění provozovny – herny/kasina, na které se účastník hazardní hry zaregistroval ke hře, výše vkladu/sázky), profilování. Společnost tak činí za účelem marketingu.

 

 1. Účastník hazardní hry musí Společnosti poskytnout osobní údaje, které jsou vyžadovány ze zákona, a jsou zároveň potřebné pro plnění smlouvy, tj. údaje nezbytné pro registraci a pro účely realizace hry

(k tomu viz výše). Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu účastníka hazardní hry nebo z důvodu oprávněného zájmu Společnosti, a k registraci a realizaci hry potřebné nejsou, účastníkem hazardní hry poskytnuty být nemusí. Cookies, IT adresa, údaj o umístění provozovny – herny/kasina, na které se účastník hazardní hry zaregistroval ke hře a výše vkladu/sázky, jsou Společností zpracovávány automaticky, účastník hazardní hry však má právo vznést námitku proti takovému zpracování (viz čl. 18 těchto Zásad). Jsou‐li osobní údaje účastníka hazardní hry zpracovávány pro určitý účel z důvodu plnění právní povinnosti Společnosti (na základě zákona) nebo s výjimkou souhlasu na základě jiného právního základu, a zároveň pro jiný účel na základě jeho souhlasu, pak může účastník hazardní hry souhlas odvolat pouze ve vztahu k účelu, ke kterému souhlas udělil, s tím, že pro tento účel již nebude možné jeho osobní údaje zpracovávat.

 1. Osobní údaje účastníků hazardní hry jsou uchovávány:

 • kamerové záznamy po dobu dvou (2) let ode dne jejich pořízení;

 • audiozáznamy telefonických hovorů po dobu čtyř (4) let od jejich pořízení

 • identifikační a kontaktní údaje účastníka hazardní hry a souhrnná herní a finanční data, jejichž potřeba zpracování vyplývá ze zákona (zejména zákona o hazardních hrách a zákona o AML) po dobu deseti (10) let od ukončení smluvního vztahu mezi účastníkem hazardní hry a správcem;

 • identifikační a kontaktní údaje účastníka hazardní hry poskytnuté na základě souhlasu pro účely marketingu jsou uchovávány po dobu deseti (10) let od zrušení herního konta;

 • herní a finanční data technické hry (výše vkladu/sázky, výše výhry, zůstatek na uživatelském kontě) jsou uchovávána po dobu tří (3) let od jejich vzniku;

 • finanční data živé hry (evidence nákupu/prodeje žetonů) jsou uchovávána po dobu deseti (10) let;

 • ostatní osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi účastníkem hazardní hry a správcem, ledaže by právním základem jejich zpracování byl souhlas účastníka hazardní hry, a účastník hazardní hry tento souhlas v souladu s Nařízením GDPR odvolal – takové osobní údaje by bylo možno zpracovávat pouze do řádného odvolání souhlasu.

 1. Osobní údaje účastníků hazardní hry jsou/mohou být zpřístupněny:

‒ samotnému účastníku hazardní hry – subjektu údajů,

‒ zaměstnancům správce písemně zavázaným k povinnosti mlčenlivosti,

‒ smluvnímu partnerovi správce – obstaravateli herny/kasina a jeho zaměstnancům, případně příkazníkovi,

‒ správci serverů vč. CAP serveru,

‒ subjektům zapojeným do věrnostního programu E‐CARD a smluvním partnerům pro účely marketingu,

‒ právnímu zástupci Společnosti,

‒ orgánům veřejné moci (soudu, orgánům činným v trestním řízení, orgánům celní správy, Finančnímu analytickému úřadu, Ministerstvu financí ČR apod.).

 

 1. Všichni zaměstnanci Společnosti byli seznámeni s obsahem Nařízení GDPR a právy a povinnostmi, které z tohoto Nařízení pro správce na jedné straně a subjekty údajů na druhé straně vyplývají, a to formou Interní směrnice o ochraně osobních údajů. Všichni zaměstnanci správce údajů jsou vázáni povinností mlčenlivosti. O povinnostech plynoucích z Nařízení GDPR byli poučeni rovněž všichni smluvní partneři Společnosti.

 2. Osobní údaje účastníků hazardní hry jsou získávány:

  1. přímo od účastníků hazardní hry subjektů údajů, jichž se týkají;

  2. v rámci procesu převzetí identifikace od třetí osoby – vydavatele elektronických peněz malého rozsahu v souladu s § 11 zákona o AML, a to osobní údaje uvedené v čl. III odst. 1 bodu I pod písm. b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p).

 3. Účastník hazardní hry ve smyslu čl. 15 Nařízení právo na přístup k osobním údajům. Toto zahrnuje právo získat od Společnosti potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ke zpracování dochází, pak právo získat přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

 • seznam osobních údajů, které jsou zpracovány,

 • účel zpracování těchto osobních údajů,

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

 • zdroje osobních údajů, nebyly‐li získány přímo od účastníka hazardní hry,

 • doba zpracování osobních údajů či způsob jejího určení,

 • existence práva požadovat po Společnosti opravu/doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení, práva požadovat výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, práva na omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení, práva na přenositelnost svých osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení, práva podat námitku proti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení, práva podat stížnost u dozorového úřadu ve smyslu čl. 77 Nařízení a práva na soudní ochranu ve smyslu čl. 78 a 79 Nařízení.

Žádost o uplatnění práva podle tohoto článku (práva na přístup) zašle účastník hazardní hry na e‐mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, s tím, že Společnost požadované údaje zašle pouze na e‐mailovou adresu účastníka hazardní hry zaregistrovanou u jeho uživatelského konta. Zašle‐li účastník hazardní hry žádost v listinné podobě, požádá‐li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně nemá‐li u svého uživatelského konta zaregistrován kontaktní e‐mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), zašle Společnost požadované údaje na adresu účastníka hazardní hry.

Společnost je povinna na žádost účastníka hazardní hry ve smyslu tohoto článku písemně odpovědět bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde‐li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom účastníka hazardní hry informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

Je‐li žádost účastníka hazardní hry vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, bude účastníku hazardní hry Společností naúčtován poplatek ve výši 100,‐ Kč, příp. takové žádosti nebude vyhověno.

Pokud o to účastník hazardní hry požádá, je Společnost povinna mu vydat kopii osobních údajů, které zpracovává, a to primárně v elektronické podobě. Požádá‐li však účastník hazardní hry o předání kopií v listinné podobě, případně neposkytne‐li Společnosti pro tento účel e‐mailovou adresu, poskytne Společnost kopie v listinné podobě.

Za poskytnutí dalších kopií na žádost účastníka hazardní hry účtuje Společnost administrativní poplatek ve výši 3,‐ Kč/list.

 1. Účastník hazardní hry má právo po Společnosti požadovat opravu či doplnění osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení. Zjistí‐li účastník hazardní hry, že osobní údaje, které jsou Společností zpracovávány, jsou zastaralé (neaktualizované), chybné nebo neúplné, je oprávněn sdělit tuto skutečnost Společnosti a požadovat opravu či doplnění. Toto právo může účastník hazardní hry uplatnit prostřednictvím zaregistrované a ověřené e‐mailové adresy nebo osobně v prostorách provozovny herny/kasina, a to prostřednictvím obsluhy, které je po zadání PINu ze strany účastníka hazardní hry, nebo po předložení a naskenování dokladu totožnosti umožněn přístup na server obsahující veškeré identifikační a kontaktní údaje účastníka hazardní hry, včetně případné fotokopie jeho identifikačního průkazu. Společnost (případně její zpracovatel smluvní partner obstaravatel herny/kasina) provede změnu na základě žádosti účastníka hazardní hry ihned, případně ihned účastníku hazardní hry sdělí důvody, proč nelze jeho žádosti vyhovět.

Požaduje‐li účastník hazardní hry ze strany Společnosti na svou žádost písemnou reakci – informaci o přijatých opatřeních, je Společnost povinna mu tuto reakci bez zbytečného odkladu poskytnout, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde‐li k odkladu odpovědi ve

smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom účastníka hazardní hry informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad. Písemná odpověď Společnosti bude účastníku hazardní hry poskytnuta elektronicky, ledaže účastník hazardní hry požádá o zaslání odpovědi v listinné podobě, nebo ledaže nebude Společnosti poskytnuta e‐mailová adresa účastníka hazardní hry.

Zjistí‐li Společnost změnu zpracovávaného údaje (zpracovávaných údajů) jinak než ze strany účastníka hazardní hry (např. vlastním šetřením z veřejného rejstříku nebo seznamu či jiné evidence), provede aktualizaci osobních údajů sama, a účastníka hazardní hry o tom vhodným způsobem vyrozumí.

 

 1. Účastník hazardní hry má právo po Společnosti požadovat výmaz svých osobních údajů (právo být zapomenut) ve smyslu čl. 17 Nařízení, to však pouze:

 • nejsou‐li již tyto údaje potřebné pro účel, pro který jsou zpracovávány,

 • neexistuje žádný právní důvod pro zpracování těchto údajů,

 • účastník hazardní hry vznesl námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo účastník hazardní hry vznesl námitky proti zpracování ve smyslu čl. 21 odst. 2 Nařízení,

 • byly‐li osobní údaje zpracovány protiprávně,

 • je‐li třeba, aby byly osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti.

I kdyby byly splněny výše specifikované podmínky, právo na výmaz osobních údajů účastník hazardní hry nemá, jestliže je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu a informace,

 • pro splnění právní povinnosti dle platných a účinných právních předpisů, případně pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu nebo pro účely statistické,

 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví,

 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Žádost o uplatnění práva účastníka hazardní hry podle tohoto článku zašle účastník hazardní hry na e‐mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti.

Společnost je povinna na žádost účastníka hazardní hry sdělit informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou

(2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde‐li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom účastníka hazardní hry informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

Společnost požadované údaje zašle pouze na e‐mailovou adresu účastníka hazardní hry zaregistrovanou u jeho uživatelského konta. Zašle‐li účastník hazardní hry žádost v listinné podobě, a požádá‐li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně nemá‐li u svého uživatelského konta zaregistrován kontaktní e‐mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), zašle Společnost požadované údaje na adresu účastníka hazardní hry.

 

 1. Účastník hazardní hry právo po Společnosti požadovat omezení zpracování svých osobních údajů

ve smyslu čl. 18 Nařízení, to však pouze:

 • popírá‐li přesnost osobních údajů, a to po dobu, než přesnost Společnost ověří;

 • je‐li zpracování osobních údajů protiprávní, a účastník hazardní hry nechce využít práva být zapomenut ve smyslu čl. čl. 17 Nařízení, ale tohoto práva,

 • Společnost již osobní údaje účastníka hazardní hry nepotřebuje pro účely zpracování, ale účastník hazardní hry je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

v těchto případech mohou být osobní údaje účastníka hazardní hry zpracovávány, s výjimkou jejich uložení, pouze se souhlasem účastníka hazardní hry, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu,

Využije‐li účastník hazardní hry tohoto práva, je Společnost povinna jej ještě před uplynutím doby pro omezení zpracování jeho osobních údajů informovat o tom, že bude omezení zpracování zrušeno.

Společnost je povinna informovat veškeré příjemce osobních údajů účastníka hazardní hry o opravách, výmazech nebo omezení zpracování konkrétních osobních údajů.

Žádost o uplatnění práva účastníka hazardní hry podle tohoto článku zašle účastník hazardní hry na e‐mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti.

Společnost je povinna poskytnout na žádost účastníka hazardní hry informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou

(2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde‐li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom účastníka hazardní hry informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

Společnost požadované údaje zašle pouze na e‐mailovou adresu účastníka hazardní hry zaregistrovanou u jeho uživatelského konta. Zašle‐li účastník hazardní hry žádost v listinné podobě, a požádá‐li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně nemá‐li u svého uživatelského konta zaregistrován kontaktní e‐mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), zašle Společnost požadované informace na adresu účastníka hazardní hry.

 1. Účastník hazardní hry má právo na Společnosti uplatnit své právo na přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení, které zahrnuje právo získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, jsou‐li tyto osobní údaje zpracovávány automatizovaně. Je‐li to technicky proveditelné, má účastník hazardní hry právo požadovat po Společnosti, aby byly tyto osobní údaje předány (zaslány) jinému správci údajů napřímo.

Žádost o uplatnění práva podle tohoto článku zašle účastník hazardní hry na e‐mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, s tím, že Společnost požadované údaje zašle pouze na e‐mailovou adresu účastníka hazardní hry zaregistrovanou u jeho uživatelského konta. Zašle‐li účastník hazardní hry žádost v listinné podobě, a požádá‐li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně nemá‐li u svého uživatelského konta zaregistrován kontaktní e‐mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), zašle Společnost požadované údaje na adresu účastníka hazardní hry.

Společnost je povinna na žádost účastníka hazardní hry informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde‐li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom účastníka hazardní hry informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Účastník hazardní hry má právo vznést kdykoli z důvodu jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení, jsou‐li tyto údaje zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Společnosti (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR), včetně profilování založeném na tomto ustanovení. Společnost není oprávněna osobní údaje dále zpracovávat, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníků hazardní hry, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Vznese‐li však účastník hazardní hry námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování, které se týká tohoto marketingu), není Společnost oprávněna tyto osobní údaje dále zpracovávat.

Žádost o uplatnění práva účastníka hazardní hry podle tohoto článku zašle účastník hazardní hry na e‐mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, s tím, že Společnost zašle informaci o přijatých opatřeních pouze na e‐mailovou adresu účastníka hazardní hry zaregistrovanou u jeho uživatelského konta. Zašle‐li účastník hazardní hry žádost v listinné podobě, a požádá‐li zároveň o zaslání informace dle tohoto článku v listinné podobě (případně nemá‐li u svého uživatelského konta zaregistrován kontaktní e‐mail, kam mu bude možné informace dle tohoto článku zaslat v elektronické podobě), zašle Společnost požadované informace na adresu účastníka hazardní hry.

Ukončení zasílání obchodních sdělení v rámci přímého marketingu lze provést: (a) v případě SMS odesláním odpovědi na příchozí zprávu s textem „STOP“; (b) v případě e‐mailu kliknutím na odkaz uvedený v textu zprávy.

Společnost je povinna na žádost účastníka hazardní hry informace o opatřeních přijatých v souvislosti s jeho žádostí dle tohoto článku, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti; v případech, kdy to odůvodňují zvláštní okolnosti, nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne obdržení žádosti. Dojde‐li k odkladu odpovědi ve smyslu předchozí věty za středníkem, je Společnost povinna o tom účastníka hazardní hry informovat do jednoho (1) měsíce ode dne obdržení žádosti, včetně uvedení důvodů pro takový odklad.

 1. Informace o přijatých opatřeních dle čl. 14‐18 poskytuje Společnost na žádost účastníka hazardní hry bezplatně. Je‐li žádost účastníka hazardní hry vyhodnocena jako zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, bude účastníku hazardní hry Společností naúčtován poplatek ve výši 100,‐ Kč, příp. takové žádosti nebude vyhověno.

 2. Nepřijme‐li Společnost opatření, o které účastník hazardní hry požádal, je Společnost povinna účastníka hazardní hry opět ve lhůtě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí žádosti informovat o důvodech.

 3. Účastník hazardní hry právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále také jen: „Úřad“) ve smyslu čl. 77 Nařízení stížnost, domnívá‐li se, že zpracováním jeho osobních údajů došlo ze strany Společnosti k porušení Nařízení. Proti závaznému rozhodnutí tohoto úřadu, nebo v případě, že se úřad stížností nezabývá nebo neinformuje‐li účastníka hazardní hry do tří (3) měsíců ode dne podání stížnosti o postupu ve věci je účastník hazardní hry oprávněn požadovat soudní ochranu.

Kontakt na Úřad je následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů

sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

tel.: +420 234 665 111

web: www.uoou.cz

 1. Účastník hazardní hry má právo na soudní ochranu, a to jak vůči Úřadu, tak vůči Společnosti jakožto správci osobních údajů. Podrobnější informace k uplatnění práva na soudní ochranu jsou specifikovány v čl. 78 a 79 Nařízení.

 2. Je‐li pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody účastníka hazardní hry (s výjimkou případů, kdy ustanovení čl. 34 Nařízení GDPR tento postup Společnosti neukládá), je Společnost povinna ohlásit Úřadu jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od okamžiku zjištění. Nestihne‐li Společnost ohlásit porušení zabezpečení do 72 hodin, je povinna současně s pozdním ohlášením uvést Úřadu důvody takového zpoždění. Pravidlo o povinnosti oznámení porušení zabezpečení Úřadu se neuplatní, pokud je nepravděpodobné, že by mělo za následek riziko pro právo a svobody subjektů údajů – účastníků hazardní hry. Oznámení na Úřad musí obsahovat náležitosti stanovené čl. 34 Nařízení GDPR.

 

V Olomouci, dne 3. 1. 2022

 

multigate a.s.

Přijďte za námi

Víme, co potřebují opravdoví hráči. A umíme vám to dát. Pečujeme o vaše pohodlí a zábavu tak, abyste si z každé své návštěvy odnesli maximální zážitek.